• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Vraagbundeling Friesland

De LTO Noord-afdelingen in Friesland hebben samen met Projecten LTO Noord het initiatief genomen om collectief asbest te saneren en nieuwe daken te plaatsen met eventueel zonnepanelen. Door deze collectieve aanpak zijn gunstige prijsafspraken gemaakt met goede uitvoeringsvoorwaarden. Er zijn 20 aannemers/saneringsbedrijven uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Man&Mach heeft de opdracht gekregen. Inmiddels zijn er 84 aanmeldingen, 22 offertes opgesteld en 3 opdrachten gegeven.  


Afdelingen
De volgende LTO Noord-afdelingen in Friesland zijn betrokken bij het collectieve saneringstraject:
- Dongeradeel
- Frankeradeel/Harlingen
- Schiermonnikoog
- Mld Fryslan
- Littenseradeel
- Skarsterlan
- Achtkarspelen
- Smallingerland
- Tytsjerksteradiel/Dantumadeel
- Opsterland
- Ooststellingwerf
- Heerenveen
- Westellingwerf
- Nijefurd
- Lemsterland
- Sneek/Wymbritseradeel
- Gaasterlan/Sleat
- Wonseradeel/Bolsward
- Ferwerderadiel/Ljouwerteradiel
- Kollumerland
- ‘t Bildt/Menaldumadeel

Pilot 'SamenZonderAsbest'
In september 2017 is in Friesland de pilot 'SamenZONderAsbest' van start gegaan. Friese boeren en burgers gaan in deze pilot gezamenlijk asbest verwijderen en zonnepanelen op boerendaken leggen. Provincie Fryslân komt de boer financieel tegemoet door hem via de nieuwe subsidieregeling 'Asbest eraf, Postcoderoos erop' 4,50 euro per vierkante meter te geven. Lees hier meer over het project.

Vragen of aanmelden
U kunt zich nog steeds (vrijblijvend) aanmelden via deze link. Voor vragen kunt u contact opnemen met Cor Udding (cudding@projectenltonoord.nl / 0626 348 360).

Meer informatie
Wilt u weten wat er allemaal komt kijken bij het verwijderen van uw asbestdak? Bekijk dan het stappenplan of een van de praktijkbladen die op uw situatie van toepassing is. Een overzicht van fiscale en financiele mogelijkheden vindt u hier.

Andere relevante sites:
- www.samenzonderasbest.nl
- Nieuwe Oogst: ‘Collectieve asbestsanering als olievlek’
- www.asbestsaneringltofriesland.nl
- www.vraagbundelingzonnepanelen.nl
- www.dakactie.nl

- www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
- www.fsfe.frl